Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

21/2/15

NiUS I EL PLA DE GESTIÓ DE LA CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA

NiUS es compromet activament en els "Processos de participació per a la Revisió del Pla de Gestió de la Conca Flufial de Catalunya" tal com ho va fer fa una anys en el procés participatiu de la conca de La Tordera. 
CONCA DE LA TORDERA (LINK)

Durant el mes de febrer hi ha hagut 2 sessions de Debat de Mesures a Girona, a l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua ICRA al Parc Científic i Tecnològic de la UDG. Els temes tractats va ser: abastament i estalvi, sanejament, contaminació agrícula i ramadera i qualitat del medi i prevenció d'inundacions. El proper 25 de novembre hi haurà una sessió plenària de retorn. El procés l'organitza l'ACA, Agència Catalana de l'Aigua. 
Des de la nostra petita perspectiva local poden fer-hi algunes, poques, aportacions, però en canvi la formació rebuda i l'experiència adquirida és molt gran.


En la documentació lliurada de les actuacions fetes en període 2006-2015, en relació a la Conca de La Tordera  destaquen:
. Adequació d'estacions d'aforament, millora de la connectivitat i estudi i seguiment de la seva eficàcia per al pas dels peixos.
. Actuacions de recuperació de la morfologia natural i de les riberes: mesures correctores i de rehabilitació al tram mig del riu Tordera que comprenen actuacions morfològiques, actuacions a les riberes i conservació de lleres, això en el marc de les intervencions de l'empresa enagàs i de la connexió de la dessanilitzadora. 
. Elaboració de models numèrics d'aigües subterànies del curs baix i el delta de la Tordera per tal de millorar la gestió.
. Ampliació de la planta dessanilitzadora i de les connexions.

Les paraules més destadades en el conjunt de l'informe lliurat són: implantació, rehabilitació , control espècies invasores , protecció, regulació, gestió,  riscos, millora, reutilització, modernització , recursos, sanejament, contaminació, reducció, impacte, descontaminació... Tot plegat demostra el que ja sabem: que el territori pateix una gran pressió d'uns usos que no són sostenibles i que una part de l'administració treballa per corregir alguns dels seus efectes negatius, a un alt cost i amb pocs recursos. Els estudis i les diagnosis constaten les necessitats, però quan s'intenta corregir ja surten noves necessitats perquè han sorgit nous problemes. 

Diem i repetim una vegada i una altra:  mentre l'economia no tingui en compte el funcionament de l'ecologia i vegi beneficis en corregir els efectes negatius en contes de prevenir-los d'entrada ... no anem pas bé (sí, podríem anar pitjor, però això no treu que... no anem pas bé).
Malauradament els humans només estem adaptats a reaccionar individualment amb rapidesa davant perills immediats, però no som capaços de  reaccionar col·lectivament davant de perills evidents a llarg termini.