Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

29/12/17

REPÚBLICA CATALANA I MEDI AMIENT

Darrerament no hem penjat entrades al blog perquè hem estat més ocupats en les dinàmiques del procés cap a la independència. Avui, però, compartim alguns textos per a la reflexió relacionats amb el medi ambient i les possibilitats que té una nova República amb una nova constitució feta a la mida de les necessitats del poble català actual. 

Us presentem dos enllaços de dues sectorials de l'ANC, juntament amb 9 principis a considerar. Tot seguit un model breu d'articulat de constitució i finalment un altre model extens. També hem de tenir en compte que la nova constitució recollirà els processos participatius i referèndums, de manera que no cal desplegar-hi aspectes molt concrets perquè després ja es podrà completar amb la participació popular.

Actualment el Procés Constituent està frenat, però moltes entitats des de fa temps que hi treballen. Mentre no arriba el moment d'activació, els principis que volem per a la República ens han de seguir guiant i alhora els hem de difondre per augmentar la base social favorable.

Som-hi!

(1) El treball de dues sectorials de l'ANC
E3 ECOLOGIA ENERGIA ENTORN 
ECONOMINA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

I.-L´Estat català tindrà un model energètic distribuït i autosuficient basat en les energies renovables (solar, eòlica, hidràulica, mareomotriu, geotèrmica, biomassa, . . . . ) i l´eficiència energètica, i es comprometrà a la progressiva superació del model energètic heretat del passat i basat en recursos fòssils i nuclears que ens fan dependents de l´exterior i ens generen un deute ecològic i econòmic insostenible (emissions de gasos
d’efecte hivernacle a l’atmosfera, emissions radioactives a l’aire i a l’aigua, residus nuclears, etc.). 

II.-L´Estat català declararà bens comuns, públics i ecològics, tots els recursos naturals renovables i no renovables del seu territori i de les seves aigües marítimo-terrestres, evitant que siguin explotats i espoliats per oligopolis internacionals. 

III.-L´Estat català es desnuclearitzarà civilment i signarà un acord per no participar en cap procés de nuclearització militar (Tractat de No Proliferació Nuclear).

IV.-L´Estat català garantirà per llei un tracte preferent a l’aprofitament de les fonts d’energia renovable, tant en el mercat de l’energia com en les polítiques d’ordenació territorial i plans generals d’ordenació urbana, i declararà la infraestructura energètica com un bé comú en el que el subministrament energètic comunitari (al servei de les comunitats) tingui un paper decisiu.

V.-L´Estat català declararà com bens comuns, públics i ecològics, totes les zones boscoses del territori i vetllarà per la seva conservació, gestió i productivitat.

VI.-L´Estat català declararà prioritària una reforma agrària a tot el territori destinada a garantir l’auto abastiment alimentari de la població, impulsant l´agricultura biològica, la recuperació de la salut ecològica dels sols i el control de l´ús de productes químics i fitosanitaris en el sector.

VII.-L´Estat català declararà com bens comuns, públics i ecològics, tots els cursos d’aigua i els aqüífers, i vetllarà per la seva salut ecològica. També regularà l´ús comercial de l´aigua mineral.

VIII.-L´Estat català garantitzarà el dret de tots els habitants a disposar dels serveis bàsics que proveeixen l´aigua i l’energia, be sigui a partir del subministrament d’energia neta i d’aigua neta, be sigui garantint la seva captació i ús local. 

IX.-L´Estat català signarà la Carta de la Terra, una declaració dels drets de la Naturalesa, i la incorporarà en la seva Constitució.
Article 21 – Dret al medi ambient
1. Tothom té dret a viure en un medi sostenible i en una societat respectuosa envers els recursos naturals.
2. Conscients que som ciutadans d’un sol món, els poders públics vetllaran per la preservació de la biosfera, la conservació dels sistemes ecològics i la regeneració de l’aigua, l’aire, la terra, la fauna i la flora de Catalunya.
3. Amb l’objectiu de deixar un planeta més net i saludable per a les generacions futures, la lluita contra la contaminació serà una prioritat de tots els plans públics de desenvolupament econòmic i actuacions sobre el territori.
4. El dret de posseir els recursos naturals i fer-ne ús comporta el deure de prevenir-ne els danys ambientals i, si s’escau, tenir cura de reparar-los.


Article 54. Dret als béns comuns naturals
1. En els termes que expressa aquest article, les persones, individualment i col·lectiva, tenen dret als béns comuns naturals de Catalunya, que comprenen els sistemes naturals formats per la interacció de l’energia del Sol amb l’aire, l’aigua, el sòl i el subsòl, la bona qualitat dels quals és indispensable perquè tots els éssers vivents que en depenen gaudeixin d’una vida plena i saludable.
2. Tothom té el deure de fer un ús responsable dels béns comuns, des del punt de vista ecològic, econòmic i social. Els sectors productius tenen l’obligació i la responsabilitat d’utilitzar els béns comuns naturals de manera que no provoquin la degradació de la biosfera i que no en perjudiquin la regeneració.
3. Tothom té el dret de captar, transformar i fer servir l’energia continguda en els fluxos biosfèrics i litosfèrics, per tal de gaudir d’una vida plena i saludable.
4. Tothom té el dret de fer ús dels materials, tant minerals com fòssils, del subsòl. Aquests materials són el producte de l’evolució geològica del planeta Terra i són considerats un patrimoni de tota la humanitat.
5. La República té el deure de garantir i mantenir la qualitat ecològica dels béns comuns naturals i l’obligació de promocionar i facilitar l’accés a la informació adequada sobre aquesta qualitat.

Article 55. Dret al medi natural
1. Tota persona té dret a viure en un medi natural ecològicament saludable.
2. Tota persona té la responsabilitat d’actuar sense malmetre el medi natural.
3. Totes les activitats productives i econòmiques s’han de sotmetre al principi de precaució, sempre que puguin afectar el medi natural, i se n’ha d’avaluar, amb caràcter permanent, l’impacte ecològic.
4. En cas de danys a l’equilibri ecològic del medi natural, els qui en siguin responsables estan obligats a reparar-los i a regenerar l’equilibri del medi.
5. La República té l’obligació de protegir i millorar la qualitat ecològica del medi natural, lluitar contra el canvi climàtic i garantir, en tot moment, la conservació de la biodiversitat i la bona qualitat dels paisatges.

Article 110. Sindicatura d’Ecologia
1. La Sindicatura d’Ecologia té la funció de protegir el dret als béns comuns i al medi natural dels ciutadans presents i futurs, i, amb aquest fi:
a) Fiscalitza la correcta realització de tota mena d’activitats públiques i privades.
b) Garanteix el dret dels ciutadans a disposar d’una informació permanent, continuada, correcta i contrastada sobre l’estat dels béns comuns naturals, l’estat del medi natural i els efectes de les accions projectades i executades.
c) Supervisa que tots els projectes en què la llei ho prevegi disposin del correcte informe d’avaluació de l’impacte ecològic.
d) Totes aquelles altres funcions que determini la llei.
2. La Sindicatura d’Ecologia emet, a requeriment de la Generalitat o del Parlament, els informes relatius a l’impacte ecològic dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament.


3 comentaris:

Anònim ha dit...

No es pot incòrrer en mes cinisme... El poble és atestat de groc i pintades i vosaltres parlant d'ecologisme? Serà que el plàstic i la pintura no contaminarà en el vostre món imaginari...

Anònim ha dit...

Increíble... ¡Cuánta ingenieria habrá en vuestra República! Pero, una pregunta, ¿haréis pagar el plástico amarillo? En caso afirmativo, quienes lo comercialicen se forrarán. En caso negativo... Eso no es muy ecologista, ¿no?
Qué vergüenza de pueblo... Unos mandatarios que gobiernan para todos cuando conmemoran en cada rincón a unos "políticos presos" (no al revés como intentáis hacer ver).
¡Dejad de dar lecciones con monsergas y predicad con el ejemplo!

Anònim ha dit...

Todos estos recursos y mejoras ecológicas estan destinados a los catalanes auténticos, o sea, los que demuestren ser de raza pura sin genes contaminados y con clara ideología nazi. Los catalanes No-puros no tendrán derecho ni a respirar