Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

6/1/09

El PITCH&PUTT-GOLF APROVAT. COMUNICAT DE NiUS

El Pla Especial Urbanístic d’equipament esportiu del sòl no urbanitzable va ser aprovat en Ple municipal , és a dir, es va autoritzar l’ús de l’espai per a la pràctica de la modalitat de golf anomenda Pitch&Putt. Des de NiUS volem fer les següents precisions:

1ª. Estem parcialment satisfets perquè NO HI HA REQUALIFICACIÓ del terreny i perquè es tenen en compte altres de les nostres al·legacions. Per altra banda s’ha aprovat l’ampliació del Parc Natural del Montseny.
2ª. Però només ho estem parcialment, perquè mantenim que PERILLA EL MODEL d’usos econòmics que creiem millor per al territori de les Valls d’Arbúcies. Reconeixem que aquest és més sostenible que d’altres, però l’experiència ens diu que: per a que ho sigui realment haurem d’estar ametents que es compleixi el que es diu en el Pla. Se’ns ha girat més feina. Haurem de vigilar que el Pla Especial sigui un fet puntual i temporal i no representi l’inici d’un procés gradual de canvis que es vagin donant en el territori que disminueixin la protecció.
3ª. El treball de NiUS ha ajudat que és complís la llei. També apuntem en el sentit que s’aprovin noves regulacions que augmentin la protecció dels espais naturals i rurals. Això demostra que, tot i les crítiques rebudes, sóm una Associació necessària. A partir d’ara hem de treballar per controlar una part del territori que tindrà més pressió humana que no tenia.
4t. Els territoris protegits (i altres que ho haurien d’estar) són un bé col·lectiu que generen i/o mantenen la qualitat ambiental del pais. Per això pensem que les institucions supramunicipals han d’ajudar a que la gent visqui en el territori i del territori. Però alerta, no a qualsevol preu, i més en aspectes que no tenen preu (o no n’haurien de tenir) perquè el seu valor va més enllà dels diners..

Volem agrair a totes les persones que ens han donat suport i que ens en donaran. I si som més, podrem fer més, ens escoltaran més i les perpectives seran millors.

Tot seguit us presentem un resum de les respostes a les nostres al·legacions (les podeu trobar en aquest mateix Bloc, entrant als comentaris d’aquesta notícia) . Ens n’alegrem que per primera vegada l’Ajuntament hagi respost formalment als escrits que hi lliurem.


Informe
1. La qualificació vigent del sòl afectat és la de Sòl No urbanitzable d’Especial Protecció segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies.
2. El present Pla Escpecial Urbanístic no pretén en cap moment el canvi de qualificació de la finca de Can Pascual… Simplement suposa l’autorització d’un ús esportiu admès pel vigente Pla General d’Ordenació Urbana i per la vigent Llei d’Urbanisme de Catalunya, en sòl no urbanitzable… en cap moment ni sota cap cirmustància es produeix una requalificació del sòl que es manté com a Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció.
… cal assenyalar que la Diputació de Girona, com a ens gestor del Parc natural del Montseny, acaonsella fins i tot d’incloire-hi la indivisibilitat de la finca de manera que l’ús esportiu a autoritzar sigui sempre un complement a l’activitat agrícola de la finca i no al revés.
3. Aquest risc o preocupació ((obrir la porta a construcció)) és del tot infundat des del momento en què la figura urbanística que es tramita és simplemente un Pla Especial Urbanísitc que autoritza en la finca en qüestió un ús esportiu de P&P i res més.
4. L’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge estableix que el projecte es preveu compatible amb els valors que han motivat la protecció d’aquest espai com a part de la Xarxa Natura 2000 Massís del Montseny, en cap cas ha de suposar hipotecar la futura gestió del Parc Natural del Montseny.
5. Cal assenyalar que en cap cas la zona passa a ser qualificada d’esportiva sinó que s’hi manté la qualificació de sòl no urbanitzable. .. parteix del concepte pitch&putt rústic el que puposa el tractament de l’entorn amb plantes i gramínies del país que no requereixen de reg artificial. Cal destacar que l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua assenyala que: pel que fa a l’abastament, s’informa favorablemente, atès que no es preveu cap tipus de consum d’aigua per al reg de Camps de joc i pràctiques del P&P.
6. (( sobre la gespa))en l’informe de medi ambient s’assenyala que està ja considerada com autòctona en climes càlids i no l’inclou en el grup d’espècies vegetals amb potencial carácter invasor.
7. ((sobre seguretat trànsit)) aquest risc o preocupació en cap cas apareix mencionat en l’informe de la Direcció General de Carreteres
8. ((aigua)) plantar una varietat de Cynodon Dactilon que necessita molt poca aigua i que sobreviu sense reg en pluvuometries de 400l/any, molt inferiors a la pluviometria local.
9 ((risc especulació)) Reiterar un cop més que en cap cas es requalifiquen els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla. ... en moltes finques rústiques la seva supervivència passa per la incorporació, sempre com a complement, d’altres perspectives de negoci, moltes d’elles, per ubicació, vinculades a l’oci en el lleure i en plena natura.

S’aconsella DESESTIMAR les al·legacions 1, 2, 5, 7, 8 i 9
S’aconsella ESTIMAR el fons de les al·legacions 3, 4, 6

1 comentari:

NiUS d'Arbúcies ha dit...

AL•LEGACIONS DE NIUS AL PITCH&PUTT (MODALITAT DE GOLF)

NiUS considerem un procediment poc democràtic la utilització d’un DECRET D’ALCALDIA, un tema que és de Ple Municipal, i agreujat per fer-se en època estiuenca, per “desencallar”i afavorir l’aprovació dels nous usos del terrenys del P&P, ja fet, estrenat i “tancat” per denúncies. Tampoc s’ha fet cap més Consell Municipal de Medi Ambient .

L’Associació NIUS - NATURA I USUS SOSTENIBLES- d’Arbúcies, en base al PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'EQUIPAMENT ESPORTIU EN SÒL NO URBANITZABLE (PITCH &PUTT) CAN PASQUAL, segons el decret del 4 de juliol de 2008, fem les següents al•legacions:

1ª El projecte menteix quan diu que el terreny té la qualificació de sol no urbanitzable sense protecció , la veritat és que el PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA d’Arbúcies qualifica el sòl de NO URBANITZABLE D´ESPECIAL PROTECCIÓ.

2ª El projecte preveu el canvi de qualificació de tota la finca (47 hectàrees), que considerem un disbarat d’extensió.

3ª El canvi de qualificació urbanística a zona esportiva, seria una gran pèrdua de protecció del territori i permetria edificacions noves i instal•lacions com grades de formigó, pistes de joc asfaltades, pistes pavimentades, piscines, pavellons, vestidors etc. ; i d’aquí a sol urbanitzable només hi ha un pas.

4ª La zona és dins dels límits de la imminent ampliació del Parc Natural del Montseny. Cal evitar la política dels fets consumats i no hipotecar la futura gestió del Parc.

5ª En el cas de que s’hagués d’aplicar un decret de sequera, la zona no quedaria afectada i podrien regar igualment perquè seria zona esportiva i no agrícola com és ara.

6ª La gespa que proposa el projecte, és al•lòctona i potencialment invasora.

7ª El camp de joc i el de pràctiques, serien massa a prop de la carretera d´Arbúcies-Hostalric i això representaria un risc per la seguretat del trànsit donat que algunes pilotes podrien anar-hi. Les solucions que s’han adoptat per aquest problema a d’altres indrets, generen un impacte ambiental i visual considerable. La riera també es contaminaria amb les pilotes que l’aigua arrossegues llera avall.

8ª El projecte preveu l’ús del rec per a la gespa i per a les obres de moviments de terres i no té en compte que la llei obliga que sigui amb aigua de depuradora. L’ús d’aigua depurada tampoc seria factible perquè la depuradora no disposa de les instal•lacions d’un tractament terciari adient .

9ª No està justificada l'ENORME plusvàlua que tindria tota la finca amb el canvi urbanístic, que obriria la porta a l’especulació a d’altres finques, donat que crearia un precedent.

10ª La zona projectada com aparcament és molt gran i massa a prop de la riera (zona PEIN) i no te prevista cap mesura per evitar contaminacions per olis, restes de carburants i d’altres (decantadors o filtres que evitessin que l’aigua de la pluja ho arrossegués cap a la riera)

11ª El projecte preveu l’ús de herbicides molt a prop de les dues rieres.

12ª Hem de fer constar en aquestes al•legacions la il•legalitat comesa pels promotors en preparar anticipadament tota la infraestructura (moviments de terres, obres, caseta,...), en obrir el camp al públic i anunciar-ho en una web a internet.

13ª S’ha publicat el Decret d’alcaldia sense que abans s’hagi fet cap informe per part del Consell Municipal de Medi Ambient i seguint un procés estrany en democràcia en un tema que qüestiona el Pla General d’Ordenació Urbana .
Pels punts exposats anteriorment, l’associació NIUS d’Arbúcies manté que l’aprovació de la modificació del PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'EQUIPAMENT ESPORTIU EN SÒL NO URBANITZABLE (PITCH &PTT) CAN PASQUAL no és convenient donat que no està basada en una voluntat d’interès públic i eficaç gestió territorial. Demanem a les administracions públiques responsables que donin un tipus de resposta a les necessitats dels usos sostenibles del territori que permeti continuar amb el territori protegit.
Arbúcies, juliol de 2008